Podstawowe zasady korzystania z wypożyczalni

ZASADY OGÓLNE:

 • Szczegółowe warunki najmu określa umowa.
 • Czas trwania umowy najmu rozpoczyna się w dniu odbioru i kończy się w dniu zwrotu przedmiotu najmu włącznie.
 • Do czasu trwania umowy najmu nie wliczamy sobót, niedzieli i świat, za wyjątkiem czynszów ustalanych miesięcznie.
 • Wydanie oraz zwrot przedmiotu najmu potwierdza się protokołem.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA PIERWSZEJ UMOWY NAJMU:

 • PODMIOTY GOSPODARCZE
  • Aktualny i oryginalny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.
  • Pełnomocnictwo dla osoby odbierającej maszynę, jeżeli nie odbiera osoba uprawniona do reprezentacji firmy.
  • Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.
  • Wydanie sprzętu po podpisania Ogólnych Warunków Najmu przez osobę reprezentująca firmę lub pełnomocnika.
 • OSOBY FIZYCZNE
  • Dowód osobisty i inny dokument tożsamości z fotografią.
  • Dwa rachunki za media (prąd, woda, gaz, telefon) za ostatnie dwa miesiące z adresem zameldowania.
  • Wpłacenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.
  • Ograniczenia w maksymalnej wartości wynajmowanego sprzętu.

PRAWA WYNAJMUJĄCEGO:

 • Wynajmujący ma prawo do sprawdzania wiarygodności Najemcy.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu.
 • Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmu na zgodność z warunkami umowy podczas jej trwania.
 • Wynajmujący ma prawo do odbioru przedmiotu najmu w przypadku naruszenia warunków umowy najmu.

OBOWIĄZKI NAJEMCY:

 • Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za przedmiot najmu w okresie trwania umowy.
 • Najemca jest zobowiązany do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Najemca nie ma prawa dokonywania napraw i przeglądów technicznych przedmiotu najmu.
 • Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów paliwa oraz transportów.
 • Najemca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Najmu.
Menu